TaxFree – zwrot VAT dla podróżnych

Jako osoba fizyczna niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (dalej “podróżny”), ma Pan/Pani prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez Pana/Panią poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku dokonania zakupu towarów u uprawnionego sprzedawcy, który oznaczył swoje punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.

Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych w formie wypłaty gotówkowej przez sprzedawcę, u którego nabyte zostały towary.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów wynosi 200 PLN.

W celu otrzymania zwrotu podatku, prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Krok 1 W salonie sprzedaży- zakup:

Po dokonaniu zakupów, sprzedawca wystawi dokument “Zwrot VAT dla podróżnych/ “Tax Free for tourists”. Należy upewnić się czy Pana/Pani imię i nazwisko, adres i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość zostały prawidłowo wpisane, czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do dokumentu oraz złożyć podpis. Data na wystawionym dokumencie musi być zgodna z datą na paragonie. Dokument wraz z paragonem należy zachować do momentu zwrotu podatku.

Krok 2 Potwierdzenie przez urząd celny:

Po okazaniu przez Pana/Panią wywożonych towarów i sprawdzeniu zgodności Pana/Pani danych zawartych w dokumencie “Zwrot VAT dla podróżnych/ “Tax Free for tourists” (wraz z przymocowanym paragonem z kasy fiskalnej) z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość, urząd celny potwierdza na dokumencie wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej stemplem zaopatrzonym w numerator.
Powyższa zasada obowiązuje zarówno przy wywozie towarów zakupionych w Polsce jak i towarów zakupionych w innych krajach UE.

Krok 3 W salonie sprzedaży – zwrot:

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedłożenie przez podróżnego sprzedawcy imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru, przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano dostawy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 500)